QFRM 2012 Participants

Invited speakers:

 • Xiaogang Bi (Nottingham University Business School China)
 • Jun Cai (University of Waterloo)
 • Zongwu Cai (UNCC and Xiamen University)
 • Ying Chen (National University of Singapore)
 • Gaofeng Da (University of Science and Technology of China)
 • Guobin Fang (Renmin University)
 • Xuemiao Hao (University of Manitoba)
 • Taizhong Hu (University of Science and Technology of China)
 • Tiefeng Jiang (University of Minnesota)
 • Yuan Jiang (Oregon State University)
 • Bingyi Jing (Hong Kong University of Science and Technology)
 • Xinbing Kong (Fudan University)
 • Yefu Kou (Central University of Finance and Economics)
 • Cuixia Li (Lanzhou University)
 • Deyuan Li (Fudan University)
 • Xin Liao (Southwest University)
 • Yuanyuan Lin (Xiamen University)
 • Hening Liu (University of Manchester)
 • Zhiping Lu (East China Normal University)
 • Tiantian Mao (University of Science and Technology of China)
 • Xiaoqing Pan (University of Science and Technology of China)
 • Zuoxiang Peng (Southwest University)
 • Yong Ren (Anhui Normal University)
 • Holger Rootzen (Chalmers University of Technology)
 • Chi Chung Siu (Tokyo Metropolitan University)
 • Tak Kuen Siu (Macquarie University)
 • Kai-Sheng Song (University of North Texas)
 • Qihe Tang (University of Iowa)
 • Duo Wang (Peking University)
 • Jing Wang (University of Illinois at Chicago)
 • Rongming Wang (East China Normal University)
 • Ruodu Wang (University of Waterloo)
 • Shijie Wang (Anhui University)
 • Xiaoqian Wang (Nanjing Normal University)
 • Chengguo Weng (University of Waterloo)
 • Hoi Ying Wong (Chinese University of Hong Kong)
 • Jianming Xia (Chinese Academy of Sciences)
 • Zuoquan Xu (Hong Kong Polytechnic University)
 • Phillip Yam (Chinese University of Hong Kong)
 • Hongtao Yang (University of Nevada at Las Vegas)
 • Jianping Yang (University of Science and Technology of China)
 • Jingping Yang (Peking University)
 • Dingjun Yao (Nanjing University of Finance and Economics)
 • Chun Yip Yau (Chinese University of Hong Kong)
 • Baimin Yu (University of International Business and Economics)
 • Xudong Zeng (Shanghai University of Finance and Economics)
 • Lianzeng Zhang (Nankai University)
 • Lihong Zhang (Tsinghua University)
 • Shuhua Zhang (Tainjin University of Finance and Economics)
 • Yi Zhang (Zhejiang University)
 • Yongmin Zhang (Nottingham University Business School China)
 • Lin Zhao (Tsinghua University)
 • Weian Zheng (University of California and North-Eastern Normal University)
 • Yanting Zheng (Beijing Technology and Business University)
 • Ming Zhou (Central University of Finance and Economics)
 • Qing Zhou (Beijing University of Posts and Communications)
 • Xiaowen Zhou (Concordia University)
 • Weiwei Zhuang (University of Science and Technology of China)

  Contact Information

  peng@math.gatech.edu or wangdh@jlu.edu.cn